Yükleniyor...
ZEYPORT ZEYTİNBURNU LİMAN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. AYDINLATMA METNİ

ZEYPORT ZEYTİNBURNU LİMAN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Bu amaçla, kişisel verilerinizin ZEYPORT ZEYTİNBURNU LİMAN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“ZEYPORT”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin aşağıdaki bilgilerin dikkate alınmasını rica ederiz.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında ZEYPORT tarafından işlenebilecektir. Bu kapsamda ZEYPORT veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Zeyport tarafından kişisel verileriniz, verilmekte olan hizmete bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere:
• Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi ve yeriniz, cinsiyetiniz,
• Ev ve iş adresiniz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız,
• Muhtelif zamanlarda elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek işitsel ve görsel verileriniz,
• Kredi kartı, hesap numarası ve IBAN bilgileriniz, faturalama bilgileriniz, vergi kimlik numaranız,
• Vize/pasaport bilgileriniz, ehliyet bilgileriniz ve plaka gibi taşıt verileriniz,
• İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Zeyport çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,
• Çağrı Merkezimiz ve internet sitemizi kullanmanız hâlinde elde edilen sair kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileriniz;

• Liman tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlanması,
• Zeyport tarafından sunulan hizmetlerin gereği gibi ifasının temin edilebilmesi,
• Zeyport’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi; iş akdi ile çalışanlara iş akdi kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi, gerekli işlemlerin ve yükümlülüklerin ifası, çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesine dair işlerin yürütülmesi ve sair etkinlik ve organizasyonların düzenlenebilmesi
• Resmi kurumlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ve yetkili kişiler nezdinde yapılacak bilgilendirmelerin ve beyanların yürütülebilmesi ve işlemlerin yapılabilmesi,
• Gerekli denetim ve soruşturmaların yapılabilmesi,
• Sunulan hizmetlerin karşılığında fatura tanzim edilebilmesi, gerekli işlemlerin
yapılabilmesi ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafaza edilmesi,
• Liman dâhilinde, gerekli güvenliğin sağlanabilmesi ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve
engellenebilmesi gibi veri güvenliği kapsamında tüm teknik ve idari tedbirlerin
alınabilmesi,
• Limanımızca sunulan hizmetlerden müşterilerin yararlandırılabilmesi,
• Kimlik ve yetki teyidinin yapılabilmesi,
• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,
• Kişilere yönelik tanıtım, kampanya, fırsat, duyuru ve sair bilgilendirmeler yapılarak
kişiye özel pazarlama faaliyetleri sunulabilmesi ve müşterilerle iletişime geçilebilmesi,
• Müşteri şikayet ve memnuniyet yönetimi yapılabilmesi,
• Zeyport’un veya hissedarlarının, iş ortaklarının, iştiraklerinin hukuki ve ticari
güvenliğinin sağlanması,
• Zeyport’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi,
• Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,
• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, iç işleyişimizin planlanması ve geliştirilmesi
amaçları dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilmiş olan kişisel verileriniz, Limanlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,
Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu, Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği, Gümrük Genel
Tebliğleri, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği, Uluslararası Sözleşmeler ve sair mevzuat çerçevesinde işlenebilecek, gerek
elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda muhafaza edilebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen
sınırlar dâhilinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla
her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, ilgili Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlar
dâhilinde ilgili bakanlıklar ve müdürlüklerle, resmi kurum ve kuruluşlarla, düzenleyici ve
denetleyici kurumlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile, sigorta şirketleriyle, avukatlar, vergi
danışmanları ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilerle,
anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcı firmalarla, acentelerimiz ve/veya iştiraklerimizle,
hissedarlarımızla ve yurt içinde veya yurt dışında işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarımız ve
diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, liman girişlerinde yapılan kontrollerde, her türlü sözlü, yazılı ya da
elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerin
belirlenen amaçlar ve yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşmesel
ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifasını teminen toplanmaktadır.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698
sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ekteki linkte yer alan Başvuru formunu doldurarak
ve formun imzalı bir nüshasını “Zeyport Zeytinburnu Liman İşl. San. Ve Tic. A.Ş. Sahil
Kennedy Cad. Liman Sok. Eski Kum İskeleleri Mevki. 34020 Zeytinburnu İstanbul” adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı
Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular
mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVKK’nın 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.

KVKK Başvuru Formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili PDF dosyasını indirmek için tıklayın.